Telefoon: 06 473 07442

info@coolibri.nl

Algemene Voorwaarden

1. Lesovereenkomst

1.1 Plaatsing

De overeenkomst voor een les treedt in werking nadat u ingeschreven bent voor de gewenste cursus.

1.2 Wachtlijst

Zit de dansles van uw keuze vol, dan kunt u zich plaatsen op de wachtlijst. Indien zich in de loop van het cursusjaar een mogelijkheid tot plaatsing voordoet, wordt u door de COOLIBRI DANCE benaderd

1.3 Overplaatsen naar een andere jaarcursus

Overplaatsen naar een andere les is mogelijk indien er plek is.

1.4 Ontbinden cursusovereenkomst door COOLIBRI DANCE

In bijzondere gevallen (bijvoorbeeld agressief gedrag, verstoring van de les, hinderlijk gedrag naar medecursisten) kan COOLIBRI DANCE de cursusovereenkomst eenzijdig opzeggen zonder restitutie van cursusgeld. Dit geldt voor alle lessen.

2. Proefles

U kunt voor inschrijving een gratis proefles volgen.  Een proefles is alleen mogelijk indien er voldoende plaats beschikbaar is in de gewenste les. Voor een proefles maakt u vooraf een afspraak via COOLIBRI DANCE.

3. Inschrijven

3.1 Inschrijfformulier

Inschrijving vindt plaats via de website van COOLIBRI DANCE. Telefonisch inschrijven is niet mogelijk. Inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

3.2 Minderjarige leerlingen

De inschrijving van een minderjarig kind dient door de ouder/verzorger te geschieden.

4. Tarieven

Dit verschilt per les/cursus. Vraag hiernaar bij de leiding of zie website.

5. Betaling

5.1 Betalingsmogelijkheden

Contributies geschieden naar keuze: 1 keer per maand of u geeft vooraf het aantal maanden door waarvoor u wilt betalen. Alleen bij een jaarfactuur krijgt u 10% korting op het jaarbedrag. (Ook bij broertjes/zusjes en meerdere lessen per week.)

U ontvangt daarvoor een digitale factuur op het email adres dat wordt opgegeven bij het inschrijven. Deze factuur dient binnen 14 dagen betaald te worden.

5.2 Betalingsverplichting

Bij het ingaan van de overeenkomst bent u betalingsplichtig. De betalingsverplichting wordt aangegaan voor het totaal verschuldigde cursusbedrag. Bij het niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting is COOLIBRI DANCE genoodzaakt de verdere toegang tot de lessen te ontzeggen. Bovendien wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau. De eventuele incassokosten en wettelijke rente komen voor rekening van de betalingsplichtige.

6. Kortingen

20% korting:

  • Bij kinderen uit hetzelfde gezin: Bij 2 kinderen die bij Coolibri Dance op een jaarcursus zitten geven we een korting van 20% op 1 broertje/zusje. Bij 3 kinderen die bij Coolibri Dance op een jaarcursus zitten geven we een korting van 20% op 2 broertjes/zusjes.
  • Bij het volgen van meerdere lessen per week: Bij 2 jaarcursussen per week geven we een korting van 20% op 1 les. Bij het volgen van 3 jaarcursussen per week geven we een korting van 20% op 2 lessen per week.

COOLIBRI DANCE behoudt zich het recht voor om kortingsaanvragen af te wijzen als niet aan de voorwaarden wordt voldaan.

7. Annulering/opzeggen

De opzegtermijn is de lopende maand plus 1 kalendermaand en dient schriftelijk te gebeuren, gericht aan COOLIBRI DANCE.

Corona:

Deze opzegtermijn is ten alle tijden geldig. Ook wanneer de dansschool verplicht is zijn deuren te sluiten door bijvoorbeeld een situatie als bij COVID-19. COOLIBRI DANCE zal trachten de lessen op een veilige manier te continueren.

8. Restitutie

Verhindering van de cursist geeft géén recht op restitutie.

In het geval dat er, door toedoen van COOLIBRI DANCE, meer dan 10% van de lessen uitvalt kan schriftelijk restitutie worden aangevraagd.

9. Afwezigheid

Wanneer u niet in de gelegenheid bent om de les te volgen, dan kunt u zich afmelden via info@coolibri.nl of bel 0647307442. Niet gevolgde lessen worden niet ingehaald of gerestitueerd. Bij verhindering van de docent wordt u op de hoogte gebracht via sms en/of een email bericht. Er zal zo veel mogelijk getracht worden dat deze lessen worden ingehaald op een ander moment.

10. Verzekering tegen ongevallen

Cursisten zijn door COOLIBRI DANCE verzekerd tegen ongevallen zolang zij onder toezicht staan van de docenten en/of personen die door COOLIBRI DANCE met het toezicht zijn belast.

11. Aansprakelijkheid

COOLIBRI DANCE is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigd raken van persoonlijke eigendommen, bijvoorbeeld kledingstukken of instrumenten.

12. Gebruik foto- en filmmateriaal

COOLIBRI DANCE laat regelmatig reportages maken van (kijk)lessen, voorstellingen en uitvoeringen. Deze foto’s en films kunnen gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden van COOLIBRI DANCE. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart de cursist (of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger) akkoord te gaan met de publicatie van dit materiaal. U kunt schriftelijk bezwaar aantekenen tegen dit automatische akkoord via coolibri@outlook.com . COOLIBRI DANCE zal zich dan inspannen om publicatie van dit materiaal te voorkomen.

13. Vakanties

COOLIBRI DANCE geeft geen reguliere lessen in de vakanties en volgt daarbij de vakantieregeling voor het Primair Onderwijs van de Gemeente Rotterdam.

Tijdens de vakanties (behalve in de zomervakantie) gaan de betalingen gewoon door.

COOLIBRI DANCE streeft ernaar minimaal 42 lessen per cursusjaar te verzorgen. Deze 42 lessen worden in 11 gelijke  termijnen van €28,00 per cursusjaar in rekening gebracht bij de cursist.

De dansschool is gesloten:

  • Eerste en tweede Paasdag
  • Hemelvaart
  • Pinksteren
  • Eerste en tweede Kerstdag
  • Nieuwjaarsdag

14. Stagiairs

Het is mogelijk dat cursussen worden bijgewoond of gegeven door een stagiair of vakstudent. Dit gebeurt altijd onder begeleiding van een COOLIBRI DANCE-docent.

15. Klachten

COOLIBRI DANCE stelt alles in het werk om uw les of verblijf zo prettig mogelijk te maken. Helaas lukt dat niet altijd. Heeft u een klacht? Meld dat en we zullen onze uiterste best doen uw klacht op te lossen.

16. Persoonsregistratie

Op grond van deze wet verstrekt COOLIBRI DANCE geen informatie uit ons cursistenbestand aan derden zonder toestemming, tenzij dit noodzakelijk is op basis van wettelijke verplichtingen. Ook geeft COOLIBRI DANCE  geen privéadressen en telefoonnummers door van het eigen personeel.